fbpx

Regulamin Szkoleń i Warsztatów Pure Voice Szkoła Muzyczna/ Pure Voice Centrum Głosu i Terapii

 

1. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.

2. Zapisanie się drogą pocztą elektroniczną stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty, a ta gwarantuje miejsce na liście szkolenia/warsztatu/kursu.

3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

4.Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami brutto.

5. Najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia, na podany adres e-mail zostaną przesłane informacje dotyczące szkolenia. W przypadku potwierdzenia szkolenia, zostaną wysłane wszelkie informacje organizacyjne. W przypadku nie otrzymania jakichkolwiek informacji do 4 dni przed zajęciami, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem podanym na stronie internetowej.

6. Rezygnacji bezkosztowej z uczestnictwa w  mogą Państwo dokonać na  dwa miesiące przed szkoleniem. Odwołanie zgłoszenia dokonane przed okresem 30 dni do szkolenia/warsztatu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w późniejszym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa. Rezygnację należy przesłać w formie pisemnej (forma elektroniczna lub papierowa).

7. Odwołanie zgłoszenia na szkolenie wyjazdowe nie dokonane przed okresem 60 dni do szkolenia/warsztatu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym 60 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

8. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do Pure Voice Studio Muzyczne/Pure Voice Maja Wojnarowicz.

9. Brak uiszczenia wpłaty w okresie dłuższym niż tydzień od zgłoszenia pocztą elektroniczną, jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia/warsztatu/kursu.

10. Wpłaty należy dokonać na konto Pure Voice Studio Muzyczne/Pure Voice Maja Wojnarowicz, po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. W tytule przelewu prosimy umieścić kod szkolenia podany pocztą elektroniczną.

11. Istnieje możliwość zamiany zgłoszonego uczestnika, nie później jednak niż tydzień przed terminem szkolenia/kursu/warsztatu (nie dotyczy szkoleń wyjazdowych).

12. W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora

14. Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

15. Zasady składania reklamacji:

a) reklamacje będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej przesłane na adres mailowy magda@purevoice.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia szkolenia,

b) reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania,

c) reklamacja powinna zawierać następujące elementy: dane kontaktowe osoby reklamującej (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy), kod i termin szkolenia, szczegółowe opisanie szkolenia, powód reklamacji i uzasadnienie,

d) powodem reklamacji nie mogą być sytuacje/zdarzenia niezależne Pure Voice Studio Muzyczne/Pure Voice Maja Wojnarowicz reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których Pure Voice Studio Muzyczne lub Pure Voice Maja Wojnarowicz ma roszczenia finansowe.

16. Osoby potrzebujące fakturę informujemy, że wystawiamy fakturę bez podatku VAT.

17. Informujemy, że administratorem danych osobowych z art. 4 pkt.7 RODO jest Pure Voice Studio Muzyczne Magdalena Warabida Maja Wojnarowicz s.c ul. Brzeska 18 lok. U4 Przysługują Państwu następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,

d ) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.