fbpx

Regulamin sprzedaży on-line

Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży karnetów do Klubu za pośrednictwem strony internetowej.

Pure Voice Magdalena Warabida, Maja Wojnarowicz s.c. reprezentowaną przez Magdalenę Warabida z siedzibą w Warszawie, przy ul. Panieńskiej 4 lok. 3 o numerze NIP: 1133003280, REGON:147342399 www.purevoice.pl

Karnety – karnety do Klubu przedstawione w ofercie klubu dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej.

Kupujący – osoba , która dokonała zakupu on-line.

 1. Sprzedaż karnetów prowadzi Pure Voice Studio Muzyczne Magdalena Warabida Maja Wojnarowicz s.c.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Firmą zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu Karnetów:
  1. Zarejestrowania się na stronie internetowej www. poprzez wypełnienie formularza, w którym należy wpisać: imię i nazwisko, adres e-mail
  2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line poprzez wypełnienie formularza zawartego na stronie internetowej,
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line za pomocą systemu TPay,
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail, przesłanego z systemu TPay.
 3. Przed skorzystaniem z procesu zakupu Karnetów, Kupujący powinien zapoznać się z Regulaminem znajdującym się w sekcji Regulaminy .  Zakup przez Internet jest równoznaczne z akceptacją  jego treści.
 4. Kupujący ma możliwość płatności online przez system TPay.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego TPay.
 6. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem  poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła sprzedaż usług w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega ewidencji w kasie fiskalnej, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. Firma Pure Voice s.c. nie podlega podatkowi VAT.
 8. Zakupiony Karnet zostanie ustawiony na koncie klienta zaraz po zaksięgowaniu wpłaty przez TPay.
 9. Warunkiem ustawienia karnetu na koncie Klienta jest dokonanie płatności (Kupuję z obowiązkiem zapłaty TPay). Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Firmę informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie TPay i wpływie środków na rachunek TPay.
 10. W przypadku, gdy Kupujący dokonuje zakupu po raz pierwszy zobowiązuje się do wyrobienia karty członkowskiej w siedzibie klubu. Po zaewidencjonowaniu wpłaty zostanie przygotowana karta  z wybraną przez Kupującego opcją Karnetu. Kartę Członkowską odebrać można w recepcji Klubu.
 11. W celu otrzymania faktury Kupujący powinien zgłosić ten fakt w recepcji obiektu. Zgłoszenie można przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres magda@purevoice.pl podając dane do faktury, lub zgłosić osobiście w recepcji klubu. Faktura zostanie przygotowana i gotowa do odbioru w recepcji klubu. Studio nie wystawia faktur VAT.
 12. Za pośrednictwem strony internetowej można kupić jedynie Karnety w cenach podanych na stronie internetowej Klubu.
 13. Pure Voice s.c. zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży przez stronę internetową w każdej chwili, bez podawania przyczyn.
 14. Pure Voice s.c. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 15. Karnety nie mogą być wymienione na inne opcje niż zostały zakupione.
 16. Wszelkie reklamacje należy kierować do Firmy Pure Voice s.c. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres magda@purevoice.pl
 17. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  1. dane Kupującego zgodne z danymi podanymi przy dokonywaniu zakupu karnetu,
  2. datę dokonania transakcji zakupu i numer transakcji,
  3. opis przedmiotu reklamacji.
 18. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od momentu jej zgłoszenia.
 19. Informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kupującemu na adres podany w poczcie elektronicznej.
 20. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Klub danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, kontaktu z Kupującym oraz wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży Karnetów, a także w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Klub.
 21. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do kontroli przetwarzania danych, które je dotyczą na zasadach określonych w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. 2002 nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 22. Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania w recepcji Klubu.
 23. Pure Voice s.c. świadczy usługi sprzedaży Karnetów w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 24. O planowanej zmianie Regulaminu Pure Voice s.c. poinformuje z 14-dniowym wyprzedzeniem, zamieszczając na stronie www.purevoice.pl  w miejscu widocznym dla Kupującego przed złożeniem zamówienia, przy czym do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają postanowienia dotychczasowe, chyba że, Kupujący wyrazi na piśmie zgodę na zastosowanie wobec niego nowych postanowień.
 25. Wszystkie informacje na temat cennika oraz dane kontaktowe opublikowane są na stronie www.purevoice.pl . Klub zastrzega sobie prawo do zmian w ofercie i cenniku świadczonych usług.
 26. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w recepcji Pure Voice Studio Muzyczne Magdalena Warabida, Maja Wojnarowicz.